Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO idelikatesy24.pl 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://idelikatesy24.pl zwany dalej ”Sklepem”, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu, który jednocześnie pełni rolę Sprzedawcy jest: ITALMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Macierzyszu, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000221754, NIP 5260300960, REGON 011074040, kapitał zakładowy 250.000.00 PLN, tel. +48 22 699 69 98, adres email: zakupy@idelikatesy24.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż i dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Z oferty sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną przepisami prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadającą osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 9. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
 • dostęp do sieci Internet,
 • przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),
 • posiadanie adresu e-mail.
 • posiadanie telefonu

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 6. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
  • paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia

oraz

 • informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

 1. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 3. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§3

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • płatność elektroniczna za pomocą systemu płatności Shoper (karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie składania zamówienia za pomocą sklepu internetowego,
 • przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostanie przekazany przez Sprzedającego w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 • inne – płatność Blik
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane w sklepie przy składaniu Zamówienia, a szczegółowy cennik znajduje się pod adresem http://idelikatesy24.pl/koszt-dostawy
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i jego dostarczenie.

 

 

§4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty za towar na rachunku bankowym Sklepu.
 2. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od dnia nadania przesyłki.
 3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.
 4. Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
 6. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

§5

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu wg definicji Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu,  można składać:
  • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zakupy@idelikatesy24.pl.
  • drogą pocztową na adres: ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl" , Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl" , Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki., mailowo pod adres zakupy@idelikatesy24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl", Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

 

 

§7

Ochrona prywatności

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta może być  udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2015 r.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie e-mailowej na minimum 7 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Numer i Data Zamówienia………………………….............................

 

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………

 

Adres:………………………………………………………………

 

Numer telefonu:……………………………………………………

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

Nazwa towaru

Kod produktu widoczny na [__]

Cena

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Przyczyny zwrotu, prosimy o zaznaczenie (wypełniane dobrowolnie):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku chęci zwrotu środków pieniężnych na konto inne niż użyte podczas zakupów prosimy o podanie dokładnych danych:

 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………..

Nazwa Banku:……………………………………………………………………………………..

Numer konta: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny  i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl" ,
Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

lub mailowo pod adres zakupy@idelikatesy24.pl

 

z dopiskiem: zwrot

 

 1. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na adres: ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl" ,
Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

 

……………………………………………

Data i podpis Klienta

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Numer Zamówienia……………………….

 

_________________________________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko reklamującego..................................................................................................................................

Adres zamieszkania............................................................................................................ tel...................................

Adres email……………………………………………………………………………………………................................................................

Data nabycia towaru.................................................................................................................................................

Nazwa towaru........................................kod towaru................................................................................................

Cena detaliczna..........................................................................................................................................................

Nazwa i numer dowodu zakupu...............................................................................................................................

Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności towaru z umową……………….……………………..

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Klient (właściwe zaznaczyć):  

1.            wnosi o usunięcie wady, lub

2.            wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

3.            wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub       

4.            odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedawcy:  ITALMEX Sp. z o.o. - właściciel sklepu internetowego "idelikatesy24.pl" , Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub mailowo pod adres zakupy@idelikatesy24.pl. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

 

……………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej protokół reklamacyjny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium